کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


8:29 صبح جمعه، 17 بهمن 1393

فشار دو طرفه براي بركناري وزير آموزش و پرورش


منتقدان دولت كمر همت بسته اند تا دومين وزير آموزشي دولت را هم از كابينه خارج كنند، همان طور كه قبلاوزير علوم را بركنار كردند. در حالي كه هيات رييسه مجلس از اعلام وصول استيضاح علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش سر باز مي زند، ديروز موافقان استيضاح او در مقابل جايگاه هيات رييسه تجمع كردند تا نشان دهند همچنان بر موضع خود استوار هستند: موضعي كه كمتر از يك ماه پيش باعث شد تا وزير آموزش و پرورش روحاني دومين كارت زرد را هم در پرونده خود تجربه كند. كارت زردي كه براي مخالفان او در بهارستان تنها از اين حيص ارزشمند است كه آنها را براي نزديك شدن فاني به جلسه استيضاح اميدوارتر مي كند.

    
    
استيضاح يك ساله

    طرح استيضاح فاني موضوع امروز و ديروز نيست. ١١ماه پيش و در اواسط اسفند سال گذشته بود كه نخستين بار استيضاح او با ٨٠ امضا و ١٧ محور تقديم هيات رييسه شد. آن روزها مثل روز روشن بود كه هيات رييسه مجلس هزينه بركناري يك وزير در ٩ ماه اول عمر دولت را نخواهد پذيرفت و اجازه نمي دهد تا دولت يازدهم نخستين سال نوي خود را با يك صندلي خالي در كابينه شروع كند. پنج ماه بعد از آن اما هيات رييسه هم نتوانست در مقابل فشارها براي استيضاح وزير علوم رواني ايستادگي كند. رضا فرجي دانا بركنار شد و سياستي جديد در دستور كار هيات رييسه قرار گرفت: هيچ استيضاحي تا پايان سال اعلام وصول نمي شود. هيات رييسه هيچگاه اين سياست را علني اعلام نكرد اما در اين ماه ها برخي نمايندگاني كه خواهان استيضاح وزرا بوده اند مكررا از اين تصميم سخن گفته اند. بعد از بركناري فرجي دانا شبح استيضاح بيش از همه بر گرد سر حميد چيت چيان، وزير نيرو مي گشت. طرح استيضاح او همزمان با استيضاح فرجي دانا تحويل هيات رييسه شده بود اما ماه ها بعد از آن هم تهيه كنندگان آن و در راس آنها نادر قاضي پور به اعلام وصول نشدنش اعتراض داشتند. حالااما يكي، دو ماهي مي شود كه سوداي بركناري علي اصغر فاني بازار داغ تري پيدا كرده است. او در مجلس منتقدان و مخالفاني جدي دارد. مخالفاني كه ديگر دسته بندي سياسي آنها هم سخت است. از تعدادي از نزديكان جبهه پايداري گرفته تا برخي از هواداران دولت طرح استيضاح او را امضال كرده اند. اين شايد كار مقاومت و ايستادگي هيات رييسه را سخت تر از قبل كند.

    
    
منگنه مخالفان: كارت زرد سوم و طرح استيضاح

    علي اصغر فاني دو كارت زرد را در كارنامه خود دارد. او اين روزها در آستانه حضوري مجدد در مجلس است كه مي تواند خيلي راحت كارت زرد سوم را هم برايش رقم بزند. مخصوصا آنكه در حضور سه هفته پيش او در مجلس، نمايندگان برخوردي بسيار سرد و از روي بي اعتنايي با وزير آموزش و پرورش داشتند: برخوردي كه در اين سال ها اصلاسابقه نداشته است. نه هنگام ورود او به مجلس كسي به استقبالش رفت و نه هنگام خروجش كسي او را بدرقه كرد. در همان جلسه هم چند باري نسبت به عدم اعلام وصول استيضاح فاني اعتراض هايي به هيات رييسه صورت گرفت. با تجمع ديروز مخالفان فاني در مقابل جايگاه هيات رييسه در اعتراض به اعلام وصول نشدن طرح استيضاح او، حالاوزير آموزش و پرورش در ميان يك منگنه جدي قرار گرفته است: منگنه اي كه فشار آن توسط هيات رييسه هم بايد تحمل شود. مخالفان فاني اگر هم موفق نشوند با اين فشارها هيات رييسه را مجبور به اعلام وصول استيضاح وزير آموزش و پرورش كنند، آمدن دوباره او به صحن علني و سه كارته كردنش بهترين موقعيت براي آنهاست تا به مقاومت چند ماهه هيات رييسه پايان دهند. آيين نامه داخلي مجلس مي گويد كه دريافت سه كارت زرد توسط يك وزير منجر به استيضاح او مي شود. هرچند اين قسمت از آيين نامه مجلس با قانون اساسي مغايرت هايي دارد و به نظر نمي رسد اجرايي باشد، اما طرح استيضاحي كه با ٦٠ امضا در هيات رييسه مجلس خاك مي خورد بعد از كارت زرد سوم خيلي به كار مخالفان و استيضاح كنندگان فاني خواهد آمد. با اين حساب فشارهايي از جنس تجمع ديروز و لحظه شماري براي حضور دوباره فاني در جلسه سوال نمايندگان و موعد كارت زرد سوم او، همان چيزي است كه نگاه برخي نمايندگان به آن دوخته شده است. آمار آراي نمايندگان در جلسه اي كه منجر به كارت زرد دوم علي اصغر فاني شد هم نشان مي دهد كه گروه هواداران او در مجلس چندان پر تعداد نيستند كه بتوانند در مقابل مخالفانش از بركناري وزير آموزش و پرورش جلوگيري كنند. آن روز در مقابل ١١٤ راي منفي و ١٤ راي ممتنع به توضيحات فاني، تنها ٧٤ نماينده پاسخ هاي او را قانع كننده دانسته بودند.

    
    
سال نو: استيضاح جديد

    طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش كه هم اكنون در اختيار هيات رييسه مجلس قرار دارد داراي ١٧ محور و ٦٠ امضاست. انتصاب مديران سياسي و ناكارآمد در آموزش و پرورش، عدم اجراي قانون استخدام مربيان پيش دبستاني و مربيان نهضت سواد آموزي، برگشت به كار نيروهاي بازنشسته، عدم توجه به بيمه هاي درمان و تكميلي فرهنگيان، عدم توجه به حوزه تربيتي دانش آموزان، سوء مديريت در حوزه هاي مختلف آموزش و پرورش و محقق نشدن مطالبات فرهنگيان از جمله محورهاي اين طرح استيضاح هستند. اينها تقريبا همان محورهايي بودند كه در طرح استيضاح سال قبل فاني هم مطرح شدند. آن طرح حتي بعد از آغاز سال ٩٣ توانست تا مرز ١٠٠ امضا به عنوان موافقت، مجلسي ها را با خود همراه كند. با همه اينها به نظر نمي رسد قبل از سال جديد مجلس شاهد استيضاح ديگري باشد.

 عملاجريان بررسي و تصويب لايحه بودجه و فرآيندهاي برگزاري جلسات قبل از استيضاح به زماني بيش از آنچه تا پايان سال در اختيار نمايندگان است، نياز دارد. در آن سو اما هيچ نشانه اي مبني بر اينكه سال ٩٤ هم بتواند براي فاني سالي خوش يمن باشد وجود ندارد. او اكنون از ميان اعضاي كابينه بيشتري فشار براي بركناري را تحمل مي كند و نزديك ترين دولتمرد روحاني به استيضاح محسوب مي شود. حتي ديگر مخالفان سر سخت وزرايي چون وزير نيرو يا صنعت هم مواضع انتقادي خود را نسبت به آنها كمتر كرده اند و اين جاي خالي را انتقاد و فشار به علي اصغر فاني در مجلس پر كرده است.

برگرفته از روزنامه اعتماد

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه