کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir
3:48 عصر شنبه، 21 شهریور 1394

چرا کتاب نمی خوانیم؟


 

 کتاب نمیخوانیم چون ....

 ۱- کتاب نمی خوانیم زیرا “نیاز”ی به کتاب احساس نمی کنیم؛

۲ - کتاب نمی خوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظری مان می “ترس” یم؛

۳ - کتاب نمی خوانیم چون کتاب خواندن کار “سخت” ی است؛

۴- کتاب نمی خوانیم چون دچار “تنبلی و بی حالی” هستیم؛

۵- کتاب نمی خوانیم زیرا “احساس می کنیم” به قله های یقین رسیده ایم؛

۶ - کتاب نمی خوانیم زیرا”احساس می کنیم” مسئله ی مبهمی وجود ندارد؛

۷- کتاب نمی خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما “جدی نیست”؛

۸- کتاب نمی خوانیم زیرا بیش از حد “ساده انگاریم و ذهن بسیطی داریم”؛

۹- کتاب نمی خوانیم زیرا دچار “خود شیفتگی” فرهنگی هستیم؛

۱۰-کتاب نمی خوانیم زیرا پیمانه ی معرفتی مان “ظرفیت ندارد”؛

۱۱-کتاب نمی خوانیم زیرا “به تناقضات درونی مان آگاه نیستیم”؛

۱۲- کتاب نمی خوانیم زیرا راه پیروی، تبعیت، دنباله روی وتقلید را “راحت” تر یافته ایم؛

۱۳-کتاب نمی خوانیم زیرا “ارزش دانایی و آگاهی را نمی دانیم”؛

۱۴- کتاب نمی خوانیم زیرا سطح خوشایندهای ما “محدود” است؛

۱۵- کتاب نمی خوانیم زیرا “زندگی پر هیاهو و نمایشی” را ترجیح میدهیم؛

۱۶- کتاب نمی خوانیم زیرا تن به “تحقیر ندانستن” داده ایم و به این تحقیر هم عادت کرده ایم؛

۱۷- کتاب نمی خوانیم زیرا “حقارت جهل، آزارمان نمی دهد” و نادانی را عیب نمیدانیم؛

۱۸-کتاب نمی خوانیم زیرا “گفت و گو را کنشی فضیلت مندانه نمی دانیم”، و ما مهارت گفت و گو را نداریم؛

۱۹ -کتاب نمی خوانیم زیرا درزندگی ما، دانا شدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد؛

۲۰-کتاب نمی خوانیم زیرا کتاب خواندن دردی از ما دوا نمی کند؛

۲۱- کتاب نمی خوانیم زیرا به ما فواید کتاب خواندن را یاد نداده اند؛

۲۲-کتاب نمی خوانیم زیرا بلد نیستیم کتاب بخوانیم؛

۲۳- کتاب نمی خوانیم زیرا کسی‌ در خانواده و دور و برمان نبوده که کتاب خوان باشد، که ما هم یاد بگیریم؛

۲۴- کتاب نمی خوانیم زیرادر بزرگ سالی‌ هنوز ناآگاه هستیم، نمی دانیم چه بخوانیم، و خجالت می‌کشیم از کسی‌ بپرسیم از کجا شروع کنیم؛

٢٥- کتاب نمی خوانیم، زیرا با کتاب خواندن باید بیندیشیم و این فرهنگ همواره ما را از اندیشیدن منع کرده است؛

و بالاخره، کتاب نمی خوانیم زیرا نمی دانیم، و نمی دانیم که نمی دانیم؛ همان چیزی که با عنوان جهل مرکب از آن نام می برند؛

پس به ناچار جاودانه در این جهل مرکب خواهیم ماند!

«اگر لذت کتاب خواندن را بدانیم غیر ممکن است از خواندن کتاب غافل شویم»

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه