کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


3:27 عصر سه‌شنبه، 26 آبان 1394

طرح پیشنهادی بازنشستگان (کشوری) استان گیلان جهت توجه به تعدیل حقوق بازنشستگان


مقام محترم ریاست مدیریت وبرنامه ریزی کشوری

          علی (ع):در دولت ما هیچ چیز عزیز تر از عدل وداد  نیست .

طرح پیشنهادی بازنشستگان (کشوری) استان گیلان جهت توجه به تعدیل حقوق بازنشستگان                                     

                

با یاد خداوندی که زلال لطف ورحمانیتش از ازل تا همیشه است وقدر دانی از دولت تدبیر وامید به لحاظ نگاه معطوف به عدالت.

یکی از نشانه های عدالت در  جامعه می تواند تجلی آن در اقتصاد پویا وبهرور باشد و اقتصاد پویا پدیده ای جز حاصل یک سلسله سیاست های اقتصادی که قادر به تأمین آسایش آحاد جامعه باشد نیست.

شاید ارائه کردن تعریفی از  سلامت ضروری باشد ،

w.h.o سلامت را چنین تعریف می کند : سلامت یک وضعیت تأیید شده از رفاه کامل فیزیکی _روانی واجتماعی است ، 

بعبارت دیگر یعنی سلامتی فقط بیمار و ناتوان نبودن نیست بلکه احراز مجموعه ای از شرایط قابل قبول مادی ومعنوی و_ رفاهی و برخورداری از امنیت در زمان حاضر وتضمین آنها برای آینده است وامنیت نیز تنها در این خلاصه نمی شود که شب هنگام دزدانه از دیوار ی بالا نروند ،بلکه امنیت یعنی فرا بر ساختن شرایطی که در آن دغدغه ها ودلشوره ها پشت سر گذاشته شوند .

فرانسوا پونه : زندگی انسانها شبیه هواپیماست هر چه اوج می گیرد چشم اندازهایش وسیع تر می شود .

و بدا بحال جامعه که حاصل کار دولتمردانش تنگ شدن زاویه چشم انداز ها برای معمرین وبزرگان باشد.

اینک با عنایت به آنچه اشارت رفت شایسته است به استحضار برسانیم ،مشکلات باز نشستگان بر کسی مکتوم نیست،

اما عدم توجه مسئولان ما را بر آن داشت تا راههای برون رفت از آن را به عرض مقام محترم سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد کنیم :

فاز اول

1-با توجه به اینکه دولت مکلف است حداقل دستمزد را در سطحی نگهدارد که رقم خط معیشت ،از رقم خط فقر پائین تر نباشد وبا عنایت به اینکه،  در سال   93مر کز آمار ایران ،این رقم را  برای یک خانوار متوسط  در تهران (کلان شهر)2300000تومان  وبانک مرکزی 2330000تومان اعلام کرده ونیز برای شهر های کوچکتر رقم مذکور 1344000تومان که میانگین آنها در سطح کشور 1822000تومان می شود ،اعلام شده است وهمین میانگین توسط وزارت تعاون _کار ورفاه اجتماعی بمبلغ 1000000تومان در همان سال اعلام گردیده که معدل ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و وزارت رفاه مبنای محاسبه قرار می گیرد رقم حداقلی مبنای محاسبه حقوق 1411000تومان خواهد بود ،

در حالیکه آنچه عمل می شود مبلغ 750000تومان!( منظور شده در بند 9 مصوبه16/1/94هیأت وزیران ) در بودجه سال 95 به هیأت دولت برای تصویب پیشنهاد فرمایید .

2- در خصوص ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری میزان افزایش حقوق به اندازه تورمی استکه هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، تعریف وتبین نموده است ونیز ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف نمود تا حقوق کلیه کارکنان  وبازنشستگان را هر ساله برای تمام رشته های شغلی  متناسب با نرخ تورم افزایش دهد لکن نرخ افزایش حقوق در سالهای 88 تا 92 بدون توجه به شاخص نرخ تورم از سوی بانک مرکزی بشرح جدول زیر اعمال گردید که موجب خسارت زیادی برای بازنشستگان شد ! .

 

              در صد افزایش حقوق

              در صد نرخ تورم

                   سال

                     9

                  10/8

                   88

                    6

                 12/4

                   89

                    10

                  21/5

                   90

                    15

                 30/5

                    91

                    25

                  34/7

                     92

 

بنابراین عدالت حکم می کند تا ترتیبی اتخاد فرمایید که براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه وتصویب هیات وزیران احکام غیر قانونی صادر شده در سالهای مذکور برای باز نشستگان ومستمری بگیران اصلاح ومعادل ریالی آن که از حقوق حقه والبته مغفول مانده آنان است در بودجه 95 تأمین وپرداخت شود .

3-در بند ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری که امتیازات مربوطه به گروههای شغلی را بصورت زیر تنظیم نموده است :

 

        حقوق بازنشسته (ریال)

            امتیاز مربوطه

              گروه شغلی

        5504000

                   4000

     1و2

        6192000

                  4500                  

        3

        6888000

                    5000

       4    

         7568000

                  5500

        5

         8256000

                  6000

         6

وهمینطور تا گروه 20با دامنه 500 امتیاز یعنی به ازای هر گروه 500 امتیاز اضافه می شود ،که امتیاز گروه 20 برایر 13000

وحقوق بازنشسته 17888000ریال می شود ،حتما آگاه هستید که اکثر بازنشستگان در گروهای  میانی قرار دارند وچولگی  منحنی نمایش توزیع امتیازات بسمت چپ است .

جدول بالا بصورت زیر اصلاح شود::

         حقوق بازنشسته (ریال)

           امتیاز مربوطه

            گروه شغلی

           8256000

           6000

        1و2

            8944000

            6500

            3

            9632000

              7000

           4

           10320000

            7500

          5

                                11008000

             8000

          6

              20640000

        15000

            20

فاصله امتیاز طبقات همان 500 و قبلاً متذکر شدیم کشیدکی منحنی نمایش حقوق بازنشستگان یسمت چپ می باشد .

فاز دوم

با توجه به گسل عمیق میان حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان اخیر پیشنهاد می شود تا حقوق کلیه بازنشستگان قبل از 94 برحقوق کارکنانی که در سال جاری بازنشست شده ومی شوند در مشاغل مشابه وهمطراز با سنوات خدمت مشابه وتحصیلات مشابه منطبق گردد واین انطباق هر 5 سال مورد بررسی وتعدیل واقع شود .

لذا شایسته است دولت محترم ضمن عنایت به این پیشنهادات نسبت به اجرایی شدن آنها توجه ویژه مبذول فرمایید.

ضمن اینکه پیشاپیش از توجه آن مقام محترم سپاسگزاری می کنیم ،مطمئن هستیم که از اهتمام در جهت احقاق حقوق بازنشستگان وپیشکسوتان دریغ نخواهید فرمود ، وبرای ما نیز حق هر گونه پیگیری حقوقی را تا حصول نتیجه واحقاق حق  قائل ومحفوظ می دارید .

                                    با سپاس

کار گروه منتخب بازنشستگان کشوری استان گیلان :

رونوشت : دفتر ریاست جمهوری

          صندوق بازنشستگی استان

         دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 

سوال: آیا صندوق بازنشستگی کل کشوری توان مواجه با مشکلات مالی خود را دارد؟

متنزع شدن اداره کل بازنشستگی بموجب ماده 70 قانون ، از وزارت دارایی در تاریخ 31/3/1345 اگر دقت شود غیر کارشناسی بود !

وادغام سازمان امور اداری واستخدامی که صندوق هم جزءآن بود در تاریخ 11/12/1378 ،در راستای کارهایی قرار داشت  که در سال 45 حادث شده بود .

وباز رفتن صندوق بصورت زیر مجموعه از وزارت رفاه، از تبصره 2 ماده 17 این قانون هم مشکلی بود که برمسایل صندوق افزود و در واقع چند میلیون نفر  از ذخایر مادی ومعنوی کشور تحت نظارت وزارتخانه ای قرار گرفته اند که با هزاران مساله مواجه است ، لذا:

پیشنهاد می شود:

الف- ترتیبی اتحاذ شود که صندوق بازنشستگی کشوری به مرجع اصلی خود یعنی وزارت دارایی با توجه به چشم انداز میزان در آمد وهزینه آن برگردد.

     ب - ارتقاء دوطبقه به امتیازات شاغلان وبازنشستگان (البته سابقه دار).

     پ- استفاده از کلمه شاغل و بازنشسته در موارد افرایش حقوق و مزاریا در بودجه و در مجلس.

 

                                                                                                                                 

             

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه