کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir
3:17 عصر یک‌شنبه، 1 آذر 1394

چرا باید کتاب خواند؟ چون...


 1- ملتی که کتاب می خواند در موضوعاتی که اطلاع ندارد هرگز اظهارنظر و داوری نمی کند

 2- ملتی که کتاب می خواند نگاهش همواره به زندگی و هستی تازه می شود گویی هربار از نو به دنیا می آید

 3- ملتی که کتاب می خواند قدرت فهمیدن و دلیری دانستن را تجربه می کند و از صغارت عقل خارج می شود

 4- ملتی که کتاب می خواند پرسیدن و اندیشیدن و نقدکردن نیایش ذهن او می شود

 5- ملتی که کتاب می خواند ظرفیت نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود بوجود می آورد

 6-ملتی که کتاب می خواند رفتارهای عقلانی را جایگزین واکنش های سریع و هیجانی می کند

 7- ملتی که کتاب می خواند از فرهنگ تقلید به رشد فردی و استقلال فکری دست پیدا می کند

 8- ملتی که کتاب می خواند به جای ان که خود را مالک حقیقت بداند خود را صاحب حقیقت می پندارد . . ...

9- ملتی که کتاب می خواند هویتش را با جهالت مقدس وخرافه گرایی گره نمی زند

10-ملتی که کتاب می خواند بدون دلیل نه سخنی را قبول می کند و نه سخنی را رد می کند

 11- ملتی که کتاب می خواند فرهنگ مکتوب او بر فرهنگ شفایی اش غالب می شود

12- ملتی که کتاب می خواند تحلیل ها و تصمیم هایش بر مدار توهم و تخیل نمی چرخد

 13- ملتی که کتاب می خواند اراده گرایی را بر جبرگرایی ترجیح می دهد و تقدیرش تدبیر او می شود نه تدبیرش تقدیر او

 14- ملتی که کتاب می خواند از خواب جزمییت بیدار و از لذت های حقیر رها و از دنیای دایره وار آزاد می گردد

15 -  ملتی که کتاب می خواند تفاوت دیدگاها و تکثر باورها و تنوع فرهنگ ها را به رسمییت می شناسد

16- ملتی که کتاب می خواند قدرت شنیدن او بیشتر و کمتر گرفتارپرحرفی و دراز گوبی می شود

 17- ملتی که کتاب می خواند از کارها و رفتادهای کوتاه مدت به کنش ها و کوشش های درازمدت ارتقاء فرهنگی پیدا می کند

18- ملتی که کتاب می خواند مجبور نمی شود تجربه های تلخ دیگران را تکرار بکند

 19- ملتی که کتاب می خواند هرگز با انبوه مسائل و انباشت مشکلات مواجه نمی گردد چرا که می داند نمی

شود به پرسش های نو ؛ پاسخ های کهنه داد

وسرانجام

 20- ملتی که کتاب می خواند به درستی در می یابد تا فرهنگ یک جامعه اصلاح نشود توسعه یافتگی تنها یک آرزوست.

 

 

کارگروه فرهنگی کانون فرهنگیان استان اصفهان

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه